Pionir A.D. - Srbobran

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Osnovno Objave i dokumenti Izveštaj sa održane skupštine akcionara 17.06.2014.

Izveštaj sa održane skupštine akcionara 17.06.2014.

Štampa PDF

Izveštaj u pdf obliku možete preuzeti klikom na ovaj link.


Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:


IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA


Dana 17.06.2014. godine u 12.00 časova, u Sali Upravne zgrade Društva, održana je redovna Skupština akcionara PIONIR AD SRBOBRAN na kojoj su donete sledeće odluke:

 1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2013. godinu;
 2. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
 3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
 4. Odluka o naknadama i nagradama za članove Nadzornog odbora i predsednika Skupštine akcionara;
 5. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju);
 6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta;
 7. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora i
 8. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 39.841 glasova (94,3250% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donesene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.pionirad.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Srbobranu, 20.06.2014. godine


PIONIR AD SRBOBRAN

_____________________________

Milenko Sinđić, generalni direktor

Poslednje ažurirano sreda, 27 februar 2019 08:18